natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Etični kodeks

(sprejet na letne zboru članov DAP, dne 9. oktobra 2008)

  1. Član(ica) društva DAP se zaveda svoje vloge in soodgovornosti za razvoj družbe, svojega naroda in vsakega posameznika in po načelih etičnega kodeksa oblikuje sebe, svoj odnos do poklicnih kolegov in do družbenega okolja.
  2. Član(ica) se zavzema za akademsko svobodo, etično in intelektualno odgovornost, hkrati pa upošteva pobudo posameznika in raznovrstnost v mišljenju.
  3. Član(ica) nenehno spremlja razvoj stroke, izpopolnjuje svoje znanje in prispeva k razumevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v javnosti. S svojim delom prispeva k utrjevanju ugleda stroke in si prizadeva, da do pomembnih odločitev prihaja le ob ustreznih znanstvenih in strokovnih analizah. Zavzema se za pošteno vrednotenje znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela ter za ustrezne delovne pogoje.
  4. Član(ica) se zavzema za dostopnost informacij, daje podporo svojim poklicnim kolegom in spoštuje njihovo strokovno znanje.
  5. Kadar član(ica) oceni, da se od njega (nje) zahteva ali pričakuje delovanje, ki je v nasprotju z njegovimi (njenimi) etičnimi načeli ali osebnim znanstvenim in intelektualnim prepričanjem ali človeško vestjo, je dolžan (dolžna) sprožiti razpravo o tem vprašanju. Če razprava pokaže, da so njegovi (njeni) pomisleki upravičeni, če se konča brez jasnega izida ali če do razprave brez krivde člana (članice) sploh ne pride, društvo DAP podpira članovo pravico, da se ravna po svoji vesti. Nesporazume rešuje vedno v odkritem in enakopravnem dialogu.
  6. Član(ica) uporablja tuje znanstvene dosežke in spoznanja le ob spoštovanju intelektualne lastnine in poštenemu vrednotenju lastnega in tujega dela in dosežkov.
  7. Član(ica), ki ima težave zaradi uveljavljanja načel tega kodeksa, bo užival(a) moralno in pravno podporo članov in društva DAP.
  8. Kršitve tega kodeksa rešuje častno razsodišče društva DAP.