natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Statut

Na podlagi določb Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/06) in na pobudo 04.06.2007 štirih članov društva, je občni zbor dne 21.09.2007 sprejel sklep o uskladitvi statuta, tako da se le-ta v prečiščenem besedilu glasi:

I. Ustanovitev in upravljanje društva

1. člen

DRUŠTVO DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA (v nadaljnjem besedilu: društvo) je nastalo s dopolnitvijo dejavnosti in spremembo imena Društva Akademska pobuda – Univerza v Novem mestu, Seidlova 1, 8000 Novo mesto in je njegov pravni naslednik.

Društvo Dolenjska akademska pobuda je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki opravlja znanstvenoraziskovalne, pravno-organizacijske, informativne, publicistične in druge naloge, ki bodo pripomogle k uresničitvi osnovnega namena društva, to je delovanje in razvoj Univerze Novo mesto ter znanstvene, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v regiji.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je status že pridobilo z vpisom v register društev.

Ime društva je: Društvo Dolenjska akademska pobuda

Sedež društva: Novo mesto, Seidlova cesta 1.

Društvo ima pečat, okrogle oblike, premera 33 mm, z napisom imena in sedeža društva.

3. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju znanosti in izobraževanja in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

4. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane društvo obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva in preko sredstev javnega obveščanja. Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. Namen in cilji delovanja društva

5. člen

Namen in naloga društva je sodelovanje pri ustanavljanju in razvoju Univerze Novo mesto ter znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in dejavnosti v regiji. Deluje tako, da:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno, pedagoško, ali znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z dejavnostmi, ki pokrivajo uresničevanja namena društva,
 • si prizadeva za visoko znanstveno in strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • spodbuja znanstveno in strokovno izpopolnjevanje članov društva,
 • spodbuja k ustvarjalnemu okolju, deluje v javnem interesu.

Društvo ima statut kot svoj temeljni akt, katerega določbe so obvezne za vse člane.

Društvo ima etični kodeks, katerega določbe prav tako obvezujejo vse člane.

6. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference in druge oblike znanstvene in strokovne komunikacije,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva, prednostno iz pomembnih znanstvenih, razvojnih in sodobnih raziskovalnih smeri in s tem spodbuja zanimanje javnosti za društvo in njegovo dejavnost,
 • sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju Univerze Novo mesto, njenih novih fakultet, pri znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih programih ter projektih v državi in v mednarodnem okolju,
 • zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • spodbuja sodelovanje Univerze ter raziskovalnih, znanstvenih in izobraževalnih institucij, kot tudi posameznih strokovnjakov pri načrtovanju in uresničevanju programov in projektov,
 • spodbuja intenzivnost univerzitetne, znanstvene, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti svojih članov.

III. Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva

7. člen

Član društva lahko postane vsakdo, ne glede na svetovni nazor in veroizpoved, ki soglaša z namenom ustanovitve društva in želi sodelovati pri njegovem delovanju in je polnoleten. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.

Člani društva lahko postanejo pod enakimi pogoji tudi tuji državljani. Društvo ima redne in častne člane.

8. člen

Naziv častnega člana lahko dobi član ali nečlan društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv zaslužnega člana lahko podeli društvo članu ali nečlanu, ki ima velike zasluge za oblikovanje in razvoja znanstvene dejavnosti in za razvoj društva. Naziv častnega in zaslužnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Častni in zaslužni član, ki ni član društva, nima pravice odločanja.

9. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da dajejo društvu informacije, potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.

10. člen

Članstvo v društvu preneha s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo ali s smrtjo. Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pismeno izjavo o izstopu. O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor s sklepom. Sklep mora biti v skladu z določili statuta.

Vsak član ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva , ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila zavrnjena prošnja za sprejem v članstvo

IV. Način upravljanja društva

11. člen

Društvo upravljajo zbor članov, predsednik društva ter upravni odbor in nadzorni odbor.

12. člen

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je reden ali izreden.

Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče v predpisanem roku zbora, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z gradivi. Izredni zbor članov sklepa le o zadevah za katere je bil sklican.

O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

13. člen

Naloge zbora članov so:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema in spreminja statut ter druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo društva,
 • voli in razrešuje predsednika društva ter člane upravnega odbora in nadzornega odbora,
 • imenuje častne in zaslužne člane ter častnega predsednika društva,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika društva, upravnega in nadzornega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva.

Pismena gradiva za razpravo morajo biti posredovana upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora. O delu zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

14. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru. Za svoje delo odgovarja zboru društva.

Upravni odbor ima skupaj 9 članov. Vodi ga predsednik društva. Izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika, tajnika in blagajnika.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

15. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje zbor članov,
 • skrbi za uresničevanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva, pripravi predlog finančnega plana in letnega poročila društva,
 • pripravi kandidacijsko listo za člane organov društva,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, katere mu še dodatno naloži zbor društva

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih

.

Upravni odbor lahko za uresničevanje nalog imenuje komisije, jim določi število članov in imenuje predsednika. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

16. člen

Društvo lahko ustanavlja sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

17. člen

Nadzorni odbor nadzira delovanje in poslovanje društva ter določa način in obliko zagotavljanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli zbor članov. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

18. člen

Častno razsodišče vodi disciplinske postopke na prvi stopnji in izreka disciplinske ukrepe.

Častno razsodišče ima tri člane, ki jih izvoli zbor članov. Člani častnega razsodišča izmed sebe izvolijo predsednika. Člani častnega razsodišča ne morejo biti obenem člani nadzornega odbora ali upravnega odbora. Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.

Mandatna doba članov častnega razsodišča je 4 leta.

Disciplinske kršitve članov so lahko:

 • kršitve določb statuta oziroma etičnega kodeksa društva,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • ne izvrševanje sklepov organov društva,
 • delovanje, ki kakorkoli škoduje ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z zakonom o društvih izreče častno razsodišče so opomin, javni opomin ali izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

19. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Častni predsednik društva je lahko imenovan tisti član društva, ki je najmanj en mandat uspešno vodil društvo kot njegov predsednik. Funkcija je častna.

V. Premoženje društva in finančno poslovanje

20. člen

Društvo Dolenjska akademska pobuda je postalo z dnem sprejetja tega statuta lastnik celotnega premoženja Društva Akademska pobuda – Univerza v Novem mestu kot njegov pravni naslednik. Celotno premoženje je izkazano v bilanci stanja in izkazu uspeha na dan sprejetja tega statuta.

Premoženje društva predstavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme zbor članov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s tem statutom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

21. člen

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju po sistemu enostavnega knjigovodstva v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva. Za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Letno poročilo se izdela tudi med letom na dan statusnih sprememb ali prenehanja društva.

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene iz 20.čl. tega statuta.

Pred sprejetjem letnega poročila opravi nadzorni odbor notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje ali so izpolnjene zahteve iz določb tega statuta.

Letno poročilo sprejme zbor članov društva.

22. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali po njegovem pooblastilu namestnik predsednika društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Društvo ima svoj poslovni račun pri poslovni banki z boniteto.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Računovodstvo društva opravlja strokovnjak ali institucija, ki je zato usposobljena in je zato pridobila ustrezna dokazila Slovenskega instituta za revizijo.

VI. Društvo v javnem interesu

23. člen

Društvo deluje v javnem interesu na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja ter na področju gospodarstva kar presega interese njegovih članov in je splošno koristno za Jugovzhodno Slovenijo. Društvo si bo prizadevalo pridobiti podelitev statusa pristojnega ministrstva.

VII. Prenehanje društva

24. člen

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva z večino prisotnih članov in v skladu z zakonom.

V primeru prenehanja društva se neporabljena proračunska sredstva vrnejo proračunu, ostalo premoženje Društva dolenjska akademska pobuda preide na Društvo Novo mesto, Gubčeva ulica 11 v Novem mestu.

Upniki katerih terjatve do društva pred izbrisom društva iz registra društev niso bile poplačane, lahko v roku enega leta od izbrisa društva iz registra društev zahtevajo poplačilo od pravne osebe, na katero je bilo premoženje preneseno do višine tega premoženja.

25. člen

Ta statut je sprejel občni zbor društva dne 21.09.2007 in velja takoj.

Predsedujoči zboru članov dne 21.09.2007
Doc.dr. Boris Bukovec

Predsednik društva
Prof. dr. Miha Japelj