natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Odprta pisma

Umik sklepa o podpori ustanovitve Univerze v Novem mestu na zadnji seji sveta MONMJavno pismo društva Dolenjska akademska pobuda ob umiku sklepa o podpori ustanovitve Univerze v Novem mestu na zadnji seji sveta MONM

Na seji sveta MONM dne 26. septembra 2013, je ponovno prišlo do umika točke dnevnega reda, kjer naj bi se svetniki MONM opredelili do sklepa, s katerim bi sprejeli predlog pobude Senata Konzorcija UNM, da skupina poslancev vloži v Državni zbor odlok za ustanovitev državne Univerze Novo mesto.

Upravni odbor DAP (UO DAP) ob tem dejstvu izraža začudenje, nejevero in ogorčenje, saj se zaradi tega nerazumnega dejanja  ponovno odmika možnost dobiti državno univerzo v naši regiji. UO DAP ob tem poudarja, da ne more razumeti, kako je mogoče, da je večina svetnikov novomeške občine proti državni univerzi v Novem mestu. To je po tolikšnem času prizadevanj za univerzo v naši regiji enostavno nepredstavljivo. Žal je videti, da še vedno obstajajo vplivni miselni in socialni krogi, ki univerze nočejo in jo že petnajst let onemogočajo. Zakaj je temu tako, UO DAP ne zna odgovoriti, ugibati pa noče, pa niti ne želi. 

Kljub temu, da lokalni politiki ustanovitev državne univerze postavljajo celo v svoje programe, je vse bolj očitno, da ne mislijo resno. Prav zaradi tega UO DAP ponovno javno predstavlja sklepne misli posvetovanja »Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - TEŽAVE IN PASTI PRI USTVARJANJU UNIVERZE V REGIJI ODLIČNOSTI« izvedenega 22. aprila 2013 v svetniški dvorani Mestne občine Novo mesto:

• UO DAP izhajajoč iz usmeritev svojega statuta in dosedanjega delovanja zagovarja oblikovanje univerzitetnega prostora v Novem mestu (UNM) kot državne univerze. Tudi v primeru, če bi bila pot do državne univerze preko začetne ustanovitve zasebne univerze krajša, ta poskus UO DAP odločno odklanja, saj bi se s tem pokazal dvom v dosedanje napore in verodostojnost poslanstvu DAP. 
• Teza o hitrejši poti do državne univerze preko zasebne univerze ne zdrži, je nasprotna od resnice in s tem pravzaprav zavajajoča. V vsakem primeru bi moralo v Državnem zboru Republike Slovenije priti do sprejema zakona o ustanovitvi univerze. Če začnemo s tem korakom in vzporedno pripravljamo elaborat za ustanovitev univerze, se nam kritična pot na tem projektu celo skrajša, glede na pristop, če bi najprej vložili vlogo za akreditacijo zavoda univerze in bi za potrebe vpisa v register morali čakati ugoden razplet pri sprejemanju zakona o univerzi.
• Univerza mora biti rezultat akademskih hotenj. Na podlagi dosedanjih izkušenj zagovarjamo stališče, da je Konzorcij UNM, vzpostavljen na temelju »Konzorcijske pogodbe za izvajanje aktivnosti povezovanja, usklajevanja in optimiranja nalog v okviru vzpostavitve javne univerze v univerzitetnem prostoru Novo mesto«, največji garant optimalne izvedbe projekta ustanovitve univerze. Najpomembnejši vzvod za kakovost izvedbe tega projekta vidimo v Senatu konzorcija UNM, ki ga sestavljajo dekani zainteresiranih visokošolskih zavodov (Fakulteta za organizacijske študije - FOŠ, Fakulteta za informacijske študije - FIŠ, Fakulteta za industrijski inženiring - FINI in Visoka šola Grm - VŠG) in direktor Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto (URS)) in ga vodi izmed senatorjev izvoljeni predsednik senata. Delo senata po določilih konzorcijske pogodbe sovpada z delom senata bodoče univerze, kar ponuja tudi priložnost za sinergijo visokošolskih zavodov in to tudi v obdobju, ko univerza še ni ustanovljena. Zagotavlja tudi organizacijski okvir, ki bi v primeru neuspešne ustanovitve univerze, ali zamiku njene ustanovitve za daljše obdobje več let, bil lahko zdržen za ustvarjanje poslanstva univerze. Ob tem dejstvu se projekt univerze tudi razbremenjuje politične konotacije in tudi vpliva nihanj v delovanju URS. 
• Izhajajoč iz vsebin Memoranduma 2011 in 2012 in v njih danih zavezah po ustvarjanju regije odličnosti Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje, UO DAP apelira na Konzorcij UNM, da v svoje delo čim prej vključi vodstvi Fakultete za energetike Univerze v Mariboru  in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ter tako že od samega začetka nudi prostor za razvoj medsebojnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja zainteresiranim visokošolskim zavodom celotne regije.
• Glede na regijska hotenja UO DAP zagovarja možnost, da se bodoča univerza oblikuje kot univerza širše regije. 
• UO DAP poziva župana Mestne občine Novo mesto (MONM), da zagotovi reševanje problematike infrastrukture, ki je potrebna za delovanje univerze. Za sedež univerze naj zagotovi prostore v Rotovžu. S projektom Univerzitetnega Kampusa v Drgančevju naj MONM kot opcijo razvije še projekt »Glavni trg v Novem mestu kot univerzitetni kampus«. 
• V primeru počasnega ali neustreznega odziva MONM glede univerze, UO DAP ne vidi zadržkov, da se ne bi univerza realizirala po konceptu, ki ga je pred leti postavil Valvasorjev raziskovalni center, po katerem bi sedež univerze bil v Cistercijanskem samostanu Kostanjevica na Krki.
• UO DAP poziva župana MONM, da v novi perspektivi regijskega razvojnega programa 2014-2020 zagotovi zagon in izvedbo projekta »Univerzitetni Kampus Drgančevje« in projekta »Regija odličnosti«, kot je to izhajalo iz Memoranduma DAP 2012 ter da se v sklopu slednjega tudi opredeli Novo mesto kot univerzitetno mesto.

Dolenjska akademska pobuda
Upravni odbor 

 


‹ Nazaj